เรื่องย่อ
지금까지 경험하지 못했던 매치3 퍼즐 게임이 찾아왔어요!

어피치와 함께 물길을 만들어서 불을 끄고 탈출하고,
반사판을 돌려 보석에 빛을 비추어주고, 잃어버린
튜브의 신발을 찾아주어 모험길을 떠나게 해주세요!

모험을 하며 지도를 완성시켜가고, 프렌즈를 닮은
유적지를 발굴하여 보물도 획득해보세요!

프렌즈별로 다양한 매치3 퍼즐을 클리어 하며
다양한 모험에 도전하는 재미!

프렌즈젬의 세계로 모두 함께 출발!

=============================
"프렌즈젬의 매력을 자세히 살펴볼까요?"

# 각양각색 카카오프렌즈 코스튬 수집!

탐험대 코스튬에서부터 스윗 프렌즈 코스튬까지!
프렌즈 코스튬을 모아보는 재미가 쏠쏠~
캔디 어피치, 아이스크림 라이언, 초코 제이지, 케이크 프로도 등
다양한 프렌즈를 얻고 성장시켜보세요!

# 7개의 모험을 하며 지도를 완성해나가세요!

불끄기, 콘 구하기, 길찾기, 몬스터 혼내주기, 황금석판찾기, 보물찾기, 반사반사 등
카카오프렌즈마다 다양한 모험 방식으로 구성된 스테이지들을 클리어하세요!
1,000개가 넘는 스테이지에 도전하며 젬스톤 보석도 모아보세요.

=============================
◎ 이용상의 편의를 위해 다음 접근 권한과 정보를 요청합니다

[필수적 접근 권한]
* 안드로이드6.0 이상
- 서비스 제공을 위해 앱 접근권한을 요구하지 않습니다.
* 안드로이드6.0 이하
- 게임의 추가 데이터 다운로드를 위해 사진, 미디어, 파일 사용 권한이 필요합니다.
- 안드로이드 6.0 미만 버전의 단말장치의 경우, 권한 거부 시 게임을 이용하실 수 없습니다.

[접근권한 철회 방법]
* 안드로이드6.0 이상
- 서비스 제공을 위해 앱 접근권한을 요구하지 않습니다.

* 안드로이드6.0 미만:
운영체제 특성상 접근권한별 철회가 불가능하므로, 앱을 삭제하는 경우에만 철회 가능합니다. 안드로이드 버전을 6.0 이상으로 업그레이드해주시길 권장합니다.

[개인정보 국외이전 동의 안내]
(주)카카오게임즈는 더 나은 게임환경을 제공하기 위해 글로벌 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스(AWS)를 사용하고 있습니다. 아마존 웹 서비스의 저장소가 ‘일본’에 있어 게임 기록 저장을 위한 동의를 받고 있으며, 저장된 내용은 탈퇴 또는 서비스 종료 시점에 지체 없이 파기합니다.
(동의 화면의 > 버튼으로 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.)
_____________________________________________

게임에 대한 문의사항이 생기면?
주저 말고 fr.gem-game@kakaocorp.com 으로!
----
개발자 연락처 :
(13529) 경기도 성남시 분당구 판교역로 152번길, 알파돔타워 14층
+8216610950
mobile_help@kakaocorp.com
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.0
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,3 ข้อความ
QRCode Friends Gem Treasure Squad! : Match 3 Free Puzzle Friends Gem กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Kakao Games Corp.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp