หน้าแรก > คลังเกม > Seven Deadly Sins: Grand Cross of Light and Darkness | เกาหลี
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.6
รอ1116คนให้คะแนน,991 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: โกลบอล | ญี่ปุ่น


모험 그 이상, 초대형 어드벤처 RPG
【일곱 개의 대죄: GRAND CROSS】
지금까지 어디에서도 본 적 없는 새로운 게임!

=====================================
◆일곱 개의 대죄: GRAND CROSS 게임 특징◆
=====================================

▶ 스킬 합성을 통한 전략성 넘치는 전투 시스템
동일한 스킬이 나란히 배치되면 더 강한 스킬로 랭크 업!
한 턴 한 턴 짜릿함을 느낄 수 있는 박진감 넘치는 전투!
카드를 합치고 사용하여, 궁극의 "필살"로 상대를 완벽하게 제압하자!

▶ 친구와 협동하여 거대 마신을 물리치는 섬멸전
2명이서 실시간으로 즐기는 멀티 협동 콘텐츠!
친구와 함께 마을을 공격하는 마신을 무찌르자!
제한된 시간 이내 친구와 협동하여 마신을 물리치고 왕국을 지켜내자!

▶ 게임에서만 볼 수 있는 캐릭터들의 다양한 모습
그 동안 어디서도 볼 수 없었던 , 오직 게임에서만 존재하는 오리지널 의상이 한 가득!
여기에 나만의 스타일로 캐릭터를 꾸밀 수 있는 다양한 코스튬까지!
캐릭터들의 새로운 모습을 확인하자!

▶ 원작 세계관의 철저한 구현
브리타니아 대륙 완벽 구현! 3000년 전 종료된 성전이 다시 시작된다!
고퀄리티 3D 애니메이션으로 펼쳐지는 원작 스토리를 바탕으로
캐릭터들과 직접 성전을 대비하자!

▶ AR로 구현된 캐릭터들!
원하는 캐릭터와 함께 다양한 포즈로 사진도 찍고
캐릭터의 생동감 넘치는 댄스와 함께 동영상 촬영까지 다양하게 즐겨보자


[선택적 접근권한]

CAMERA
- 인게임 AR 기능에 필요한 권한으로, AR 캐릭터와 함께 사진을 찍기 위해 해당 권한이 필요합니다.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE
- 사진 및 동영상등의 데이터를 저장하기 위해 필요합니다.


최신 정보를 확인하러 가보자!

- 사전등록 사이트: 7ds.netmarble.com
- 공식 카페: https://cafe.naver.com/7dsgc


※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자: 넷마블㈜ 각자 대표집행임원 : 권영식, 이승원
- 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법: 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식: 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 최소사양: CPU 쿼드코어 2.1GHz, Ram 3GB
- 고객센터: 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 사업자 이메일 : netmarbles@igsinc.co.kr
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 300
- 사업자 번호: 105-87-64746
- 통신판매업 번호: 제 2014-서울구로-1028 호
- 이용약관 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
- 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
- 서비스 운영 정책 : https://help.netmarble.com/web/nanakr/policy?lcLocale=ko
----
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호
Selected Note

last chance (already posted this) 

ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี1116 คนให้คะแนน,991 ข้อความ
Selected Note

last chance (already posted this) 

QRCode Seven Deadly Sins: Grand Cross 七大罪 ~光與暗之交戰~ | 韓文版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Netmarble
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp