• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.3
รอ2คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
▶▷▶활◀◁◀


◆ 토너먼트로 펼쳐지는 궁술대회!
- 내 마음대로 대회 개최와 참여가 가능
- 내게 맞는 대회에서 라이벌들을 물리치고 전용 보상을 획득하세요

◆ 이제 리그전에서 경쟁하라!
- 승격과 강등이 존재하는 4개의 리그 도입!
- 성적에 따라 특별한 늑대 탈 것과 포인트 지급!

◆ 2대2! 전우와 함께 전장을 지배하라!
-나홀로 연승은 그만~ 환상의 호흡! 전략적인 플레이로 승리하라!
- 직접 작성한 간편 메시지로 빠르고 신속한 작전 플레이 가능
- 전방, 후방 자리 변경으로 전략적 우위를 점하세요
- 다양한 활과 장비, 특수 화살 등 아이템을 이용하여 나와 동료만의 필승 전략을 만드세요

◆ 승패에 따라 변하는 새로운 랭킹 시스템
- 2:2 팀랭킹, 개인 전적 순위 시스템 도입
- 기본 점수에서 승패에 따라 가감되니 관리는 필수!

◆ 부관 시스템 & 보스 레이드
- 전투에 도움을 주는 특색 있는 부관과 함께하면 능력치도 UP! 승률도 UP!
- 전우와 함께 강력한 보스와의 전투에서 승리하고 다양한 전리품을 획득하세요

* 인증은 인증하는 휴대전화의 명의자가 아니라 본인 이름으로 소유하신 다른 어떠한 휴대전화의 정보로도 인증이 가능합니다.
* 본 게임은 만 12세 이상 플레이 가능하며 관계 법령에 따라 인증 절차를 거쳐야 합니다. 인증은 대행사를 통해 진행되며 게임사나 대행사에 개인 정보가 전달되거나 저장되지 않습니다.

* 접근 권한 안내
* 안드로이드 6.0 이상 폰에서는 게임 이용시 접근 권한 승인이 필요합니다.
[필수적 접근 권한]은 거부 시 게임 이용이 불가능 합니다.
[선택적 접근 권한]은 거부 해도 게임 실행이 가능 합니다.

* 접근 권한 철회 방법
하기 경로에서 접근 권한을 다시 설정할 수 있습니다.

[운영체제 6.0 이상]
설정 > 애플리케이션 관리 > 해당 앱선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능

[운영체제 6.0 미만]
운영체제 업그레이드 또는 앱 삭제로 접근 권한 철회


-SD읽기/쓰기 (EXTERNAL_STORAGE)
기기, 사진, 미디어, 파일 액세스 (선택적 접근 권한)
이 권한은 외장 메모리에 게임을 설치 하기 위해 필요한 권한입니다.
권한을 허용 하면 용량 부족 상황시 외장 메모리에 게임을 설치할 수 있습니다.
고객님의 사진과 파일에는 접근 하지 않으니 걱정 하지 않으셔도 됩니다.

-전화번호 (READ_PHONE_STATE)
전화 걸기 및 관리 허용 (선택적 접근 권한)
이 권한은 이벤트 보상, 실시간 게임 요소 및 고객 응대를 위해 단말기를 식별할 수 있는 권한입니다.
권한을 허용 하면 CS 응대 및 푸쉬 메시지, 이벤트 SMS등의 안내를 받을 수 있습니다.

-연락처/ID (GET_ACCOUNTS)
주소록 접근 (선택적 접근 권한)
이 권한은 친구 목록을 불러오기 위한 권한입니다.
권한을 허용 하면 친구 초대나 친구 맺기 등에서 활용 되며, 이외 다른 용도로는 사용 되지 않습니다.


[433 고객지원센터]
- 상담시간: 평일 오전 10시~ 오후 5시 (주말 / 공휴일 휴무)
- 이메일상담: 433-corp@four33.co.kr
- 전화상담: 1566-4340
상담 업무시간 외의 문의 건은 답변이 불가능합니다.
----
개발자 연락처 :
고객센터 : 02-1566-4340

E-mail : 433-corp@433.co.kr
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
QRCode 활 for Kakao 弓 for Kakao (韓版) กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 4:33
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp