หน้าแรก > คลังเกม > Welcome to My Home | English
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.2
รอ19คนให้คะแนน,19 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Traditional Chinese | เกาหลี | ญี่ปุ่น


Welcome to My Home! Take a break from your everyday life by crafting and farming at your workshop.

Welcome to My Home is a heartwarming and charming game where players are immersed into a delightful world filled with endless opportunities for creativity. Dive into a tranquil and cozy world where you can craft, decorate, and socialize with other players while surrounded by your real-life friends and cute NPCs

Key Features

Relaxing Gameplay: Welcome to My Home offers a cozy and relaxed gaming experience. It's perfect for unwinding after a long day, providing a tranquil escape to a world of charm and coziness.

Crafting and Decorating: Unleash your inner designer and create your dream haven. Collect resources, craft various themed furniture and decorations, and customize not only your cozy corner of the world. Whether it's a cozy cottage, a magical forest retreat, or a beachside paradise, the possibilities are endless. Decorate your home and your avatar too! There are over 200 types of outfits and accessories to dress up in your personal style!

Socialize with Friends: Connect and collaborate with other players in a friendly and inclusive environment. Visit each other's workshops and join societies and participate in events to foster a sense of community within the game. Meet new friends and society members at the square and timeline, and trade items through the market!

Adorable Animal NPCs: Welcome to My Home has a wide array of cute and endearing animal NPCs. These charming animals will become your virtual companions, showing affection and forming heartwarming bonds with you as you progress in the game.

Quests and Achievements: Embark on heartwarming quests, challenges, and achievements that help you grow within the game. Earn rewards and unlock special items by completing tasks and achieving milestones.

Seasonal Themes: Welcome to My Home regularly introduces seasonal themes and events, keeping the gameplay fresh and exciting. From winter wonderlands to tropical escapes, each season brings new crafting recipes, decorations, and challenges.

Welcome to My Home is not just a game; it's a heartwarming and creative social experience. Join the community of like-minded players, craft your perfect haven, and bask in the affectionate company of charming animal NPCs. Immerse yourself in the world of Welcome to My Home and create memories that warm your heart.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.2
ทั้งหมดมี19 คนให้คะแนน,19 ข้อความ
QRCode Welcome to My Home กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SKYWALK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp