หน้าแรก > คลังเกม > Crash Fever | ญี่ปุ่น
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.3
รอ4455คนให้คะแนน,603 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: เกาหลี | โกลบอล | จีนดั้งเดิม


เตรียมนิ้วของคุณให ้พร้อม แล ้วออกผจญภัยไปในโลกแห่งอลิชเพื่อหยุดราชนิผี คลุ้มคลั่ง ู้ กันเถอะ !
กับสดุ ยอดเกมพัซเซลิ RPG กราฟฟิกสดใสรปู แบบใหม่ ทเี่ พยี งแคแ่ ตะก็สามารถท าลายพาเนลสี
ต่าง ๆ ต่อเนื่องได ้ทันที ! การันตคี วามมันสค์ วามฮติ ตดิ ลมบนดว้ยยอดดาวนโ์ หลดถลม่ ทลายทั่ว
โลกมากกว่า 7 ล ้านคน !

• พัซเซลิ RPG ที่เล่นง่ายที่สุด ! ไม่ต ้องลาก ! ไม่ต ้องเลื่อน ! แคแ่ ตะก็พาแนลสตี า่ ง ๆ ก็
ระเบิดพาเนลต่อเนื่องได ้ทันที !
• ตัวละครเท่ ๆ เพียบ ! ผสมผสานแครชสกิลอันหลากหลายเข ้าด ้วยกัน สร้างคอมโบสุดโหด
ถลม่ ศัตรู!
• โหมดฟีเวอรส์ ดุ มันส์! โชว์ความพรวิ้ของนวิ้ มอื คณุ ในชว่ งเวลาโบนัสพเิศษ ! ระดมแตะ แตะ
แตะ ระเบิดพาเนลรัว ๆ ให ้ถึง 200 คอมโบกันไปเลย !
• กราฟฟิกสุดเจ๋ง ! มที ัง้ อนเิมชนั่ และเอฟเฟกตส์ ดุ ตระการตา ผจญภัยไปในโลกเสมอื นสดุ “ป๊
อป” ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร !
• มันสข์ นึ้ เป็น 4 เท่า กับโหมดเล่นพร้อมกันหลายคน ! บกุ ตะลยุ ไปพรอ้ มกับเพอื่ นเพอื่ พชิ ติ
ภารกิจสุดท้าทายร่วมกัน

อย่าพลาด ! เริ่มเล่นตอนนี้รับฟรี “โพลีกอน” ไปใชเ้ปิดกาชาเพื่อหาตัวละครสุดแกร่งได ้ทันที! พบ
กับกิจกรรมดี ๆ และข ้อมูลเกมแครชฟีเวอร์อีกเพียบได ้ที่ https://www.facebook.com/CrashFeverTH/

------
Android คุณสมบัติต่อไปนี้จะใช้เพื่อให้จับหน้าจอจะถูกส่งไปยังทีมสนับสนุนผ่านทางเครื่องมือการสนับสนุนผู้ใช้
• READ_EXTERNAL_STORAGE
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Selected Note
1002509

ใช้สมองเกือบบ้าตาย 555 ชวนได้น่าา

ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี4455 คนให้คะแนน,603 ข้อความ
Selected Note
1002509

ใช้สมองเกือบบ้าตาย 555 ชวนได้น่าา

QRCode Crash Fever Crash Fever | 日版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ WonderPlanet Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp