เรื่องย่อ
The Pathless is an action-adventure game developed by Giant Squid.
【Click here to Steam version:link


Archery and Falconry
Become the Hunter, a master of archery who travels to a mystical island to dispel a curse of darkness that grips the world. Forge a connection with your eagle companion and soar through the air. Perform fluid acrobatics and execute awesome trick shots with a unique archery system that allows effortless shooting while moving at high speeds.

Explore an Open World
Forge your own path through a beautiful open world packed with secrets to find. Traverse misty forests, lush meadows and snowy tundras. Discover the dark history of the island as you solve puzzles in ancient ruins and unearth long-forgotten secrets.

Hunt Corrupted Spirits
Giant corrupted spirits lurk in the woods. Use all your skill to hunt them down, but be careful not to become the hunted yourself. Engage in epic battles against the cursed beasts to restore light to the land. The bond with your eagle and the fate of the world hang in the balance.
QRCode The Pathless กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Giant Squid
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp