เรื่องย่อ
인기 애니메이션 라바 (Larva)로 플레이하는 물리학 퍼즐 게임입니다.
▶ 비디오 보상 광고를 통해 충분한 아이템을 얻을 수 있습니다

▶ 게임 방법(How to play)
- 필요한 만큼 선이나 다격형 및 도형을 그려서 라바 캐릭터를 움직일 수 있습니다.
- 첫 번째 라바 캐릭터를 움직여 아이템을 획득하고 두 번째 라바 캐릭터와 연결하면 스테이지가 클리어됩니다
- 두 번째 라바 캐릭터가 아이템을 먼저 획득하거나 유닛이 맵 밖으로 떨어지면 스테이지를 실패하게 됩니다
- 게임 진행이 어려우면 힌트를 사용하여 더욱 쉽게 클리어하실 수 있습니다.

▶ 특징
- 귀엽고 개성 넘치는 라바 캐릭터들과 다양한 배경 스킨들을 사용하실 수 있습니다
- 게임을 플레이하면서 문제 해결 능력 및 창의적 사고력을 키울 수 있어 교육용 게임으로 적합합니다.
- 사용자가 카메라 기능을 이용하여 유닛들을 커스터마이징 할 수 있습니다

▶주의사항
이 게임은 부분 유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분 유료 아이템 구매 시 추가 비용이 발생할 수 있으며, 아이템 종류에 따라 청약철회가 제한될 수도 있습니다.

▶접근 권한 별 안내
게임 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
- 카메라

[선택적 접근 권한]
-기타 : 진동 사용, 네트워크 및 WIFI 연결 상태 확인이 가능합니다.

* 단말기의 접근 권한을 철회하는 기능을 통한 불필요한 권한 및 기능
액세스를 거부 할 수 있습니다.
* 6.0 미만의 Android OS를 사용하는 경우 개별적으로 액세스 권한을 부여 할 수 있습니다
당신은 할 수 없습니다. 이 경우 운영 체제를 6.0 이상으로 업그레이드 할 수 있는지 확인하십시오.
권한을 허용하려면 업그레이드 후 앱을 다시 설치해야 합니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
홈페이지 :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4796904331176749779

페이스 북 :
https://www.facebook.com/tubaNgames

YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCW9ijWcCgAVYNbm4elDJ-hg?view_as=subscriber

서울특별시 종로구 경희궁1길1,
주식회사 투바앤(신문로2가)
통신판매업번호:제 2018-서울종로-1317호
통신판매업기관:종로구청
----
개발자 연락처 :
+8225122550
----
개발자 연락처 :
+8225122550
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
QRCode Larva Friends 逗逗蟲好朋友 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ tubaN
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp