Onmyoji: Yokai Koya | Global Post

MầmCầuVồng Onmyoji: Yokai Koya

Game Card created, 1 cards shared

Player Name: Có vào được đâu

Introduction: Tải xong dữ liệu, đang nhập gg rồi đến đây thì tịt. Cứu

Roo Onmyoji: Yokai Koya

Game Card created, 1 cards shared

Player Name: Inugami

Introduction: Game has already ended service since January 2021, as stated on official taiwan website. Qooapp didn't update here. The only server they have for now is china server.

Sasaki Nguyễn Onmyoji: Yokai Koya

Game Card created, 1 cards shared

Player Name: Nijin

Introduction: I very love this game

鴉カラス Onmyoji: Yokai Koya

Game Card created, 1 cards shared

Player Name: 這遊戲沒有茨木

Introduction: 這號有人要嗎? 還是有人要換的,我是刷帳號的。

禮原宮和 Onmyoji: Yokai Koya

Game Card created, 2 cards shared

Player Name: 酒吞~

Introduction: 單抽出奇蹟!! 還好有承繼非酋系統送SSR SSR機率0.1% 還有一種是SP機率更低 有中SSR就謝天謝地了還SP.... 單抽十抽都有機率中SSR手紙,有一定機率中,即使沒中都會送SSR碎片 最少中兩次同一式神就能召喚 順手附上一張式神喜好表~

Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Get QooApp for Android