wha chen
wha chen #攻略 逃脫遊戲──小偷兄弟與惡作劇少年
stage7(2)
點擊床右邊的抽屜。
閲讀正文
wha chen
wha chen #攻略 逃脫遊戲──小偷兄弟與惡作劇少年
stage7(1)
進到父母的房間。
檢查床上方架子上的鞋子並獲得“鮮花”。
拿掉花瓣,然後得到“花莖(?)”。
閲讀正文
wha chen
wha chen #攻略 逃脫遊戲──小偷兄弟與惡作劇少年
stage6(3)
擴大寶盒中的數字。
閲讀正文
wha chen
wha chen #攻略 逃脫遊戲──小偷兄弟與惡作劇少年
stage6(2)
用美工刀割開,獲得“控制器”。
閲讀正文
wha chen
wha chen #攻略 逃脫遊戲──小偷兄弟與惡作劇少年
stage6(1)
點擊左墻的發光部分。打開燈。
閲讀正文

載入中

在QooApp開啟