Chang Bohan 棕色塵埃 (韓版)

創建了遊戲名片,並曬了2張卡

角色名:西洋劍

簡介: 我台服韓服都有玩

Guan Ren Chuah 棕色塵埃 (韓版)

創建了遊戲名片,並曬了7張卡

角色名:Chuah
公會:Chuah

簡介: 防御力不强,我想要loli盾

Guan Ren Chuah 棕色塵埃 (韓版)

創建了遊戲名片,並曬了6張卡

角色名:love BD

簡介: 我玩韩服的,有谁也玩韩服?

在QooApp開啟